Bút Đỏ Enterprise Server là máy chủ Bút Đỏ dành cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong trường hợp cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đặt mua. Máy chủ này chứa khối liệu chính tả dùng chung với mục đích thống nhất cách sử dụng từ ngữ cho mọi nhân viên trong cơ quan, khối liệu dùng chung có thể được nâng cấp bởi người quản trị.

Tập lỗi là danh sách lỗi chính tả và các từ gốc tương ứng, đây là một nguồn khối liệu dùng chung quan trong của Bút Đỏ Enterprise Server. Tập lỗi có thể sinh bởi một số quy tắc sinh lỗi, hoặc được thống kê từ thực tế. Khi soát lỗi, Bút Đỏ Enterprise Server sẽ tự động thay thế từ hoặc cụm từ tồn tại trong tập lỗi.

Phần mềm Bút Đỏ trong bộ Công Cụ Việt có thể kết nối đến Bút Đỏ Enterprise Server để kiện toàn hiệu năng quét lỗi.