BOCOHAN Community Server là máy chủ BOCOHAN của VIEGRID (máy chủ cộng đồng). Máy chủ này chứa số lượng rất lớn dữ liệu dịch thuật do VIEGRID xây dựng để phục vụ cho cộng đồng người sử dụng BOCOHAN.

Khi có kết nối với dịch vụ hỗ trợ dịch, người dùng có thể sử dụng kho tài nguyên rất lớn này, đồng thời, sẽ nhận được kết quả gợi ý từ hệ thống máy dịch tự động tiên tiến của VIEGRID hoặc của Google. Hơn nữa, người dùng có thể tham gia đóng góp, xây dựng tài nguyên cho kho dữ liệu này.

Các tài nguyên được chia sẻ với cộng đồng dịch thông qua dịch vụ miễn phí của VIEGRID trên trang www.thegioichu.com. BOCOHAN Community Server cho phép người dùng có thể biên dịch từ các máy khác và sau đó đồng bộ hóa dữ liệu với máy cá nhân của mình.

Dịch vụ hỗ trợ dịch: là tập hợp các máy chủ BOCOHAN và máy dịch tự động. Khi kết nối với dịch vụ hỗ trợ dịch, nếu máy tính của người dùng không có kết nối tới máy chủ BOCOHAN của doanh nghiệp (BOCOHAN Enterprise Server) thì nó sẽ kết nối trược tiếp tới máy chủ BOCOHAN của cộng đồng (BOCOHAN Community Server).