BOCOHAN Enterprise Server là máy chủ BOCOHAN dành cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong trường hợp cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đặt mua. Máy chủ này sẽ chứa dữ liệu dịch thuật chung của tất cả các nhân viên trong cơ quan. Tất cả nhân viên đều tham gia xây dựng và chia sẻ dữ liệu dùng chung này.

Các tài nguyên được chia sẻ trong cơ quan thông thông qua BOCOHAN ES sẽ được tích lũy tri thức, thống nhất văn phong và nâng cao năng suất dịch thuật của không chỉ một các nhân mà toàn bộ tổ chức.